«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

Տեղեկատվական նամակ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

K. G. Yuzbashyan; FORMS, WAYS AND MEANS OF REVEALING THE LEVELS OF DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF DANCER-WRESTLERS OF THE NATIONAL WRESTLING "KOKH" (ON THE EXAMPLE OF THE SAMTSKHE-JAVAKHETI REGION)

● Ս․ Մ․ Թորոյան, Գ. Ս. Թորոյան; ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ

Ա. Լ. Հակոբյան, Տ. Ա. Խառատյան; ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԼՈՂՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

● Լ․ Մ․ Հովհաննիսյան, Հ․ Վ․ Քոսակյան, Վ․ Ա․ Սմբատյան; ԱԹԼԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎՐԱ

● Գ. Գ. Ղարիբյան, Զ. Ս. Հակոբյան, Հ. Ս. Գասպարյան; ՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒԺԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

●  Ф. Г. Казарян, С. Г. Хачатрян; О ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

А. А. Ковалева; ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИКИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

В. П. Федоров, О. М. Холодов, Р. В. Кузьменко; ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

● Թ․ Շ․ Սոֆյան, Ա․ Ա․ Վարդանյան, Ա․ Ժ․ Տեր-Գրիգորյան; ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՐՏԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

В. Б. Барабанова, Е. А. Копанева; СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Н. Э. Хачатрян; ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ТРЕНИРОВКИ НА СКОРОСТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ

Ն․ Վ․ Սարգսյան; ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԸ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈՒՄ

● A. Chatinyan; THEORETICAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF A PHYSICAL CULTURE AND SPORT UNIVERSITY: WAYS OF FORMATION AND KAHOOT CONTROL

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

Տեղեկատվական նամակ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

Yu. G. Grigoryan, A. V. Avetisyan; THE SIGNIFICANCE OF THE PERCEPTION OF THE MASCOTS OF THE YOUTH OLYMPIC GAMES FOR NATIONS AND THEIR CONNECTION WITH OLYMPISM

Ի․ Լ․ Բաղդասարյան; ՈՒՍԵՐԻ ՎՐԱՅԻՑ ՏԱՐԲԵՐ ԲՌՆՎԱԾՔՆԵՐՈՎ ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՍԱՄԲՈՅՈՒՄ

Հ. Ս. Գասպարյան, Ն. Վ. Սելումյան, Ա. Տ. Պետրոսյան; ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑԱԾ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՎԱՐՏԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ա. Հ. Մարտիրոսյան; ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄ

Է. Զ. Մարտիրոսյան; ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՎԱԶՈՐԴՆԵՐԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ

Ա. Տ. Պետրոսյան; ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԳԱՅՈՒՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ

Е. С. Акопян,  А. А. Ковалева; ПЛАСТИКА ДВИЖЕНИЙ: СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

Ф. Г. Казарян, А. Г. Степанян; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

G. Stepanyan, A. H. Sinanyan; FEATURES OF IMPROVING THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN SPORTS ACTIVITIES

Т. Ю. Азатян; СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 

M. S. Barbaryan, N. E. Gevorgyan; METHODOLOGICAL APPROACHES TO INJURY PREVENTION IN FREESTYLE WRESTLING

E. L. Davtyan, M. R. Asatryan, M. R. Sargsyan; STUDY OF MUSCLE SYSTEM TENSION OF WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS

Ս. Գ. Խաչատրյան, Ա. Գ. Ստեփանյան; ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ «ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ» ԲԱԺՆՈՒՄ

Լ․ Ա․ Մեծոյան, Մ․ Ս․ Պողոսյան; ՖՈՒՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈՒՄ GPS ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

Yu. G. Grigoryan, A. V. Avetisyan; OLYMPIC GAMES MASCOTS: SHAPING NATIONAL PERCEPTIONS AND VALUES

Ե. Լ. Դավթյան, Դ. Գ․ Մուրադյան, Ն. Յու․ Ալեքսանյան; ՊԱՏԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ս․ Մ․ Թորոյան, Գ․ Ս․ Թորոյան; ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻԱՄՅԱ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Է. Զ. Մարտիրոսյան, Ա. Գ. Ստեփանյան, Ա. Ռ. Մարգարյան; ԱՌԱՆՁԻՆ ՄՐՑԱՁԵՎԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՏՐԻԱՏԼՈՆՈՒՄ

Գ. Ժ. Միքայելյան; ՎԱՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆԴԲՈԼՈՒՄ

Գ. Բ. Մկրտչյան; ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՏԵՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թ․ Լ․ Մկրտչյան; ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ԴԵՌԱՀԱՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ե. Ն. Նահապետյան; ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈԻԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Ք. Մ. Նաջարյան; ԴԵՌԱՀԱՍ ՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՍԱՄԲՈՅՈՒՄ

В. С. Автандилян, А. Г. Тирацуян, Н. Маре-Гаспарян; СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОРДОВ МИРА И АРМЕНИИ В СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА ГРУДИ

В. А. Смбатян, Т. Г. Симонян; РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ И СКОРОСТНОЙ СИЛЫ У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ - СПРИНТЕРОВ 11-12 ЛЕТ

M. A. Harutyunyan; THE CORRELATION OF DISCUS THROWERS’ MOTOR ABILITY INDICATORS AND SPORT RESULTS

Հ. Գ. Թումանյան, Վ. Մ. Ավագիմյանց, Լ. Ա. Մելքոնյան; ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ-ՍՊՈՐ¬ՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄ¬ՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Կ. Ժ. Հակոբյան; ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

D. S. Khitaryan, L. S. Stepanyan, G. A. Lalayan; SOCIAL INTELLIGENCE AS AN INDICATOR OF A COACH’S PROFESSIONAL COMPETENCE

G. A. Lalayan, A. V. Avetisyan, M. M. Khachatryan; ENHANCING PERFORMANCE IN ADOLESCENT JUDOKAS: THE ROLE OF SUBJECTIVE WELL-BEING AND PSYCHOMOTOR ABILITIES

Վ․ Ա․ Աբովյան, Գ․ Լ․ Նալբանդյան, Գ․ Ռ․ Ասցատրյան; ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Ա. Լ. Գրիգորյան, Ս. Ս. Հակոբյան, Ա. Վ. Մարտիրոսյան; ԱՌՈՂՋԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ա. Գ. Հարությունյան, Ա. Գ. Ստեփանյան; ՊԱՐԱԼԻՄՊԻԿ ՍՊՈՐՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ս. Հ. Դանիելյան, Ն. Խ. Պետրոսյան; ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ՄԱՐԱԹՈՆՅԱՆ ՎԱԶՔԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱԹԼԵՏԻԿԱՅՈՒՄ

● ԴԵՌԱՀԱՍ ՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ՄԱՐԶՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՄԲՈՅՈՒՄ

● ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆԻԿ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ

● ՊԱՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ՇՈՒՐՋՏԱՐՅԱ ՄԱՐԶՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

● ԱՐՏԱԿՈՐՎԱԾ ԳՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ 11-12 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԶԱՏ ՈՃԻ ԸՄԲԻՇՆԵՐԻ ՄՈՏ

ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԱՏԵՈՒՄ

● ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵՏՔՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԻԴԱԿՏԻԿ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

● ԿԱՐԱՏԵԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ՀԱՅ ՄԱՐ¬ԶԻԿ¬ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

● ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲՈՒՀԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

● ԱՐԺԵՔՆԵՐՆ ՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԻԹՔՈՄՆԵՐՈՒՄ

● ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

● ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՌԵԿՐԵԱՑԻԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ

● ԿՐԵԱՏԻՆ ՄՈՆՈՀԻԴՐԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

● ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

●.15-17 ՏԱՐԵԿԱՆ ԹԱԵՔՎՈՆԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻՈՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՄԱՐԶՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ ՄԵԹՈԴՈՎ

● ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԲԵՐ ՁԵՎԵՐՈՒՄ

● ՔՐՈՍՖԻԹ ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՌԱՀԱՍ ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՆ ՕԼԻՄՊԻԶՄԻՑ. ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ՖԻԹՆԵՍ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՅԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱՐԴՈՒ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ԲԱԶՄԱՄԱՐՏԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄՐՑԱՁԵՎԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐՈՒՄ. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ–ԻՆՏԵՐՎԱԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 400Մ ԱՐԱԳԱՎԱԶՈՐԴՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎՐԱ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԱՊԱԳԱ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

ԱՌԱՋԱՏԱՐԻ ԴԵՐԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԹԻՄԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՇԱԽՄԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՈՐՈՇ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ԿՐԵԱՏԻՆ ՄՈՆՈՀԻԴՐԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՈՒՀԻՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԻ ԼՈՂՈՐԴՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

SYSTEMIC MORPHOFUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE STATE OF CARDIOMYOCYTES OF EXPERIMENTAL ANIMALS AFTER PROLONGED PHYSICAL LOAD WITH SUBSEQUENT REST

KEY WEAKNESSES IN COACHES’ ANTI-DOPING KNOWLEDGE THAT MAY INFLUENCE ATHLETES' USE OF PROHIBITED SUBSTANCES. A CROSS-NATIONAL INVESTIGATION

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԲՆԱԾԻՆ ԾՈՒՌՎԶՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ

PHYSICAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ՖՈՒՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ ԵՎ ՕԼԻՄՊԻԶՄԻ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԿԵՑՎԱԾՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏՈՒՄ

ԼՈՂԱՓՆՅԱ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ ՀՀ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԹԻՄԻ  ՍԿԶԲՆԱՀԱՐՎԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ ՄԱՐԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԵՌԱՀԱՍ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏՈՒՄ

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԵՌԱՑԱՏԿՈՐԴՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵՌԱՀԱՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

ՖՈՒՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈՒՄ ՏՆԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ВНЕУЧЕБНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

SPACE PERCEPTION PECULIARITIES OF YOUNG ATHLETES

ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ

ԿԱՐԱՏԵԻՍՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԱՏԵԻ ՀԱՆՐՈՒՅԹ

CHARACTERISTICS OF CONFLICT BEHAVIOR IN FOOTBALL

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԸ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ ГОЛОДАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНА

ՍԱԿԱՎԱՇԱՐԺ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ

ՀՀ-ՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՁԵՌՔԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ (MACS)՝ ՈՐՊԵՍ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

ՀԻՊՈԹԻՐԵՈԶԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ՝  ՈՐՊԵՍ ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ՓՈՐՁ (անհատական դեպքի նկարագրություն)

EFFECTIVENESS OF AN INDIVIDUAL SENSORY INTEGRATION THERAPEUTIC PROGRAM IN DELAYED REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGIA

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

● ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ․ ՆԵՐԿԱՆ և ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

● ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ

● ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈԻԼՏՈՒՐԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ և ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

● ԻՆԺԻՆԵՐ-ՍԱԿՐԱՎՈՐ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

● 7-9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

● ՊԱՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

● ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ՆԵՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄՐՑԱՁԵՎԵՐՈՒՄ (ՄՈՒՐՃԻ ԵՎ ՆԻԶԱԿԻ ՆԵՏՈՒՄ)

● ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

● ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԹԻՄԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԱՔԱՇԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНОВ, ПРИЗЕРОВ И ФИНАЛИСТОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2016 г., СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОСОБЕ КРОЛЬ НА ДИСТАНЦИИ 400 м.

БИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

ВНОВЬ О ВСЕСТОРОННЕМ, ГАРМОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЛАСТИЧНОСТИ РУК И СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ УПРАВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДВИЖЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТРЕНАЖЕРОВ В СИЛОВОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ

THE EFFECTIVENESS OF CROSSFIT-TRAININGS IN THE PROCESS OF DEVELOPING DIFFERENT MANIFESTATIONS OF SPEED-STRENGTH ABILITIES OF ADOLESCENT JUDOKAS

ՏԱԳՆԱՊԻ ԵՎ ՎԱԽԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏԱՆԻ ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ՄԱՐԶՄԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

JUDO IN TEENAGERS’ BULLYING PREVENTIVE SYSTEM

ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ․ ՓԱՍՏԱԳՐՈՂ ԳԻՏԱՓՈՐՁԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱԽՆԱՅՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

РОЛЬ ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ В ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА СПОРТСМЕНОВ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ, ՄԱՐՄՆԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԼՍՈՂՈԻԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

ԱՆՎԱՍԱՅԼԱԿՈՎ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ASSESSMENT OF HEART RATE VARIABILITY IN ATHLETES OF DIFFERENT DISCIPLINES

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՔՐՈՍՖԻԹ. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԶԻԿԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԼՊԻՆԻՍՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ՄՈՏՈՀՐԱՁԻԳ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԱԳԱՇԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ՄԻՋՆԱՎԱԶՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՑԱՏԿԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԱԳԱՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿԻՍԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄՐՑԱՎԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИКИ ДВИЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 7-8-ЫХ КЛАССОВ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ-ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՍՈՑԻԱԼ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԶՈՒ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ՏՈՒՐԻԶՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆԵՐՑԻԱՆ ԿԱՐԱՏԵՈՒՄ, ԵՎ ՆՐԱ ՀՈԳԵՎՈՐԸ «ԿԼԱՆԵԼՈՒ» ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

ՍՊՈՐՏՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԵՎ ՉԶԲԱՂՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

АСАНА В ЙОГЕ – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ К АВТОНОМИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

Նորություններ

Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է երևանյան կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին

May 15, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է One Run կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին։ Հանդիպման ընթացքում…

Կրթության շարունակականության ապահովումը՝ ՀՖԿՍՊԻ–ի ռազամավարական նպատակ

May 6, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանը և Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի տնօրեն Վահե Բաբայանը…

Հայտարարություններ

Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

May 24, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…

Մագիստրատուրայի ընդունելություն

May 23, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…