«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՆ ՕԼԻՄՊԻԶՄԻՑ. ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ ՖԻԹՆԵՍ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՅԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԱՐԴՈՒ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ԲԱԶՄԱՄԱՐՏԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄՐՑԱՁԵՎԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐՈՒՄ. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ–ԻՆՏԵՐՎԱԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 400Մ ԱՐԱԳԱՎԱԶՈՐԴՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎՐԱ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԱՊԱԳԱ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

ԱՌԱՋԱՏԱՐԻ ԴԵՐԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԹԻՄԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՇԱԽՄԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՈՐՈՇ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ԿՐԵԱՏԻՆ ՄՈՆՈՀԻԴՐԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՈՒՀԻՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԻ ԼՈՂՈՐԴՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

SYSTEMIC MORPHOFUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE STATE OF CARDIOMYOCYTES OF EXPERIMENTAL ANIMALS AFTER PROLONGED PHYSICAL LOAD WITH SUBSEQUENT REST

KEY WEAKNESSES IN COACHES’ ANTI-DOPING KNOWLEDGE THAT MAY INFLUENCE ATHLETES' USE OF PROHIBITED SUBSTANCES. A CROSS-NATIONAL INVESTIGATION

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԲՆԱԾԻՆ ԾՈՒՌՎԶՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ

PHYSICAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների պահանջներ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

ՖՈՒՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ ԵՎ ՕԼԻՄՊԻԶՄԻ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԿԵՑՎԱԾՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏՈՒՄ

ԼՈՂԱՓՆՅԱ ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ ՀՀ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԹԻՄԻ  ՍԿԶԲՆԱՀԱՐՎԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ ՄԱՐԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶՈՒՀԻՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԵՌԱՀԱՍ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏՈՒՄ

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԵՌԱՑԱՏԿՈՐԴՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵՌԱՀԱՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

ՖՈՒՏԲՈԼ ՄԱՐԶԱՁԵՎՈՒՄ ՏՆԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ВНЕУЧЕБНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

SPACE PERCEPTION PECULIARITIES OF YOUNG ATHLETES

ՄԱՐԶԱՁԵՎԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ

ԿԱՐԱՏԵԻՍՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԱՏԵԻ ՀԱՆՐՈՒՅԹ

CHARACTERISTICS OF CONFLICT BEHAVIOR IN FOOTBALL

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԸ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ ГОЛОДАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНА

ՍԱԿԱՎԱՇԱՐԺ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ

ՀՀ-ՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՁԵՌՔԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ (MACS)՝ ՈՐՊԵՍ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

ՀԻՊՈԹԻՐԵՈԶԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ՝  ՈՐՊԵՍ ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ՓՈՐՁ (անհատական դեպքի նկարագրություն)

EFFECTIVENESS OF AN INDIVIDUAL SENSORY INTEGRATION THERAPEUTIC PROGRAM IN DELAYED REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGIA

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերական

● ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ․ ՆԵՐԿԱՆ և ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

● ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ

● ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈԻԼՏՈՒՐԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ և ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

● ԻՆԺԻՆԵՐ-ՍԱԿՐԱՎՈՐ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

● 7-9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

● ՊԱՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

● ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ՆԵՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄՐՑԱՁԵՎԵՐՈՒՄ (ՄՈՒՐՃԻ ԵՎ ՆԻԶԱԿԻ ՆԵՏՈՒՄ)

● ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

● ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԹԻՄԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԱՔԱՇԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНОВ, ПРИЗЕРОВ И ФИНАЛИСТОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2016 г., СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОСОБЕ КРОЛЬ НА ДИСТАНЦИИ 400 м.

БИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

ВНОВЬ О ВСЕСТОРОННЕМ, ГАРМОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЛАСТИЧНОСТИ РУК И СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ УПРАВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДВИЖЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТРЕНАЖЕРОВ В СИЛОВОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ

THE EFFECTIVENESS OF CROSSFIT-TRAININGS IN THE PROCESS OF DEVELOPING DIFFERENT MANIFESTATIONS OF SPEED-STRENGTH ABILITIES OF ADOLESCENT JUDOKAS

ՏԱԳՆԱՊԻ ԵՎ ՎԱԽԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏԱՆԻ ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ՄԱՐԶՄԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

JUDO IN TEENAGERS’ BULLYING PREVENTIVE SYSTEM

ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ․ ՓԱՍՏԱԳՐՈՂ ԳԻՏԱՓՈՐՁԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱԽՆԱՅՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

РОЛЬ ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ В ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА СПОРТСМЕНОВ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ, ՄԱՐՄՆԱՁԵՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԼՍՈՂՈԻԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

ԱՆՎԱՍԱՅԼԱԿՈՎ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ASSESSMENT OF HEART RATE VARIABILITY IN ATHLETES OF DIFFERENT DISCIPLINES

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՔՐՈՍՖԻԹ. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԶԻԿԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՁՅՈՒԴՈՅԻՍՏՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԼՊԻՆԻՍՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ՄՈՏՈՀՐԱՁԻԳ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԱԳԱՇԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԱԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ՄԻՋՆԱՎԱԶՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՑԱՏԿԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԱԳԱՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿԻՍԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄՐՑԱՎԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИКИ ДВИЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 7-8-ЫХ КЛАССОВ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ-ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՍՈՑԻԱԼ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԶՈՒ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ՏՈՒՐԻԶՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆԵՐՑԻԱՆ ԿԱՐԱՏԵՈՒՄ, ԵՎ ՆՐԱ ՀՈԳԵՎՈՐԸ «ԿԼԱՆԵԼՈՒ» ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

ՍՊՈՐՏՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԵՎ ՉԶԲԱՂՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

АСАНА В ЙОГЕ – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ К АВТОНОМИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի խմբագրակազմ

«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի հոդվածների կարծիքի ձևանմուշ

Նորություններ

Միջոցառում՝ նվիրված Հրանտ Շահինյանի 100–ամյակին

May 22, 2023

2023 թվականը շահինյանական է: Այս տարի լրանում է  ժամանակակից օլիմպիական խաղերի հայ առաջինչեմպիոն Հրանտ Շահինյանի 100 ամյակը։ Այսօր ՀՖԿՍՊԻ–ում…

ՀՖԿՍՊԻ–ում նշվել է ուսանողների և երիտասարդների օրը

May 17, 2023

ՀՖԿՍՊԻ–ի ուսանողական խորհուրդը կազմակերպել էր տոնական միջոցառում նվիրված Հայաստանում նշվող ուսանողների և երիտասարդների…

Հայտարարություններ

Փոքրիկ Օլիմպիկ ամառային դպրոց 2023

April 26, 2023

Մեկնարկում է…

Ասպիրանտուրայի (առկա) ընդունելություն

April 25, 2023

Հայաստանի ֆիզիկական…