Ղեկավար՝ Գոհար Մուրադյան

● Էլ հասցե՝ gohar.muradyan@sportedu.am
● Հեռ․  (+37410) 55-33-10 (1-16)

Որակի ապահովման բաժինը մշակում և պարբերաբար վերանայում է որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունն
ու մեխանիզմները, գնահատում է որակի ներքին ապահովման գործընթացների ու գործիքակազմի արդյունավետությունը,
ապահովում է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց
համապատասխանությունը սահմանված նպատակներին, իրականացնում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներում
որակի ապահովման գործառույթների ու ընթացակարգերի ներքին մշտադիտարկումներ։

2022-2023 ուսումնական տարի
           ● «Թեստաբանության հիմունքներ» վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետության գնահատում
           «Գիտական սեմինար» երիտասարդ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների արդյունավետության գնահատում
           ● «Ակտիվ ուսուցման և դասավանդման մեթոդները․ ձևավորող գնահատման մոտեցումներն ու գործիքակազմը» վերապատրաստման եռօրյա դասընթացի արդյունավետության գնահատում
           ● «Սպորտուս» հենակետային քոլեջի դասախոսի և դասավանդման մեթոդների որակի և արդյունավետության գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ 1-ին կուրսեցիների մասնագիտության ընտրության դրդապատճառները և կրթական միջավայրի բարելավման վերաբերյալ հարցման արդյունքների համեմատական վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող մասնագիտական, մանկավարժական պրակտիկայի գնահատում
           ● «Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի թիրախային գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ –ում դասընթացի և դասավանդման որակի ու արդյունավետության գնահատում․ 2022-2023 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ
           ● ՀՖԿՍՊԻ –ում դասընթացի և դասավանդման որակի ու արդյունավետության գնահատում․ 2022-2023 ուստարի, 1-ին կիսամյակ
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատում
           ● Մարզադպրոցների աշխատաշուկայի վերլուծություն․ հարցում ՀՀ մարզադպրոցների շրջանում
          Աշխատաշուկայի կարիքների վերլուծություն․ հարցում ՀՀ հանրակրթական դպրոցների շրջանում

2021-2022 ուսումնական տարի
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետության գնահատում (2-րդ փուլ)
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետության գնահատ+ում (1-ին փուլ)
           ● ՀՖԿՍՊԻ վարչական, սպասարկող եվ անվտանգության անձնակազմի կարիքների վերհանման, գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն (2021թ.)
           ● ՀՖԿՍՊԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարիքների վերհանման, գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն (2021թ.)
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում դասավանդման որակի և դասընթացի արդյունավետության գնահատում
           ● «Գիտական սեմինար» երիտասարդ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների արդյունավետության գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող մասնագիտական պրակտիկայի գնահատում (ֆոկուս խմբային քննարկում)
           ● Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման և գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող մասնագիտական, մանկավարժական պրակտիկայաի գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ 1-ին կուրսեցիների մասնագիտության ընտրության դրդապատճառները և կրթական միջավայրի բարելավման վերաբերյալ հարցման արդյունքների համեմատական վերլուծություն
           ● 2021-2022 ՀՖԿՍՊԻ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատում
          ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող մասնագիտական, մանկավարժական պրակտիկայաի գնահատում

2020-2021 ուսումնական տարի
           ● ՀՖԿՍՊԻ «Մենեջմենթ», «Մարքեթինգ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի պիլոտային փուլի գնահատում
          ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող մասնագիտական պրակտիկայի գնահատում
           ● Ուսանողների և ուսումնական գործընթացն ապահովող ռեսուրսների և ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ հարցումների վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում օտար լեզուների ուսուցման արդյունավետության գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարիքների վերհանման, գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ վարչական, սպասարկող եվ անվտանգության անձնակազմի կարիքների վերհանման, գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ առաջին կուրսի ուսանողների մասնագիտության ընտրության դրդապատճառների և կրթական միջավայրի բարելավման վերաբերյալ հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● «ՄԿԾ որակի ապահովման մեխանիզմներ» թեմայով դասընթացի վերապատրաստման մասնակիցների հարցման արդյունքների վերլուծություն
           «Համակցված դասընթաց» թեմայով դասախոսների վերապատրաստման դասընթացի գնահատման հետազոտություն
2020-2021 ՀՖԿՍՊԻ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատում

2019-2020 ուսումնական տարի
           ● Մասնագիտության ընտրության դրդապատճառների եվ կրթական միջավայրի բարելավման վերաբերյալ հարցման արդյունքների վերլուծություն
          Ուսանողների և ուսումնական գործընթացն ապահովող ռեսուրսների և ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ հարցումների վերլուծություն
           ● ՀՖԿՍՊԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարիքների վերհանման, գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● Դասախոսի և դասընթացի գնահատման ուսանողական հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖՍԿՊԻ-ի մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված դասախոսների և դասընթացների գնահատման հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖՍԿՊԻ-ում իրականացվող հեռավար ուսուցման արդյունավետության և որակի ապահովման խնդիրների վերաբերյալ առցանց ուսանողական հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● Հեռավար ուսուցում ուսանողական ֆոկուս խմբերի արդյունքների վերլուծություն
           ● ՀՖՍԿՊԻ-ում իրականացվող հեռավար ուսուցման արդյունավետության և որակի ապահովման խնդիրների վերաբերյալ առցանց ուսանողական հարցման արդյունքների վերլուծություն
           ● Հեռավար ուսուցման վերաբերյալ դասախոսների շրջանում անցկացված խորքային վերլուծություն

2018-2019 ուսումնական տարի
           ●
«ԲՈՒՀ գործատու համագործակցության եզրեր» խորագրով աշխատաժողովին հրավիրված գործատուների շրջանում անցկացված հարցումների

Որակի ապահովման ներքին գնահատում
           ● «Մարքեթինգ» և «Մենեջմենթ» մագիստրոսի կրթական ծրագրերի միջազգային բենչմարքինգ (2020)
           ● «Լրագրություն» և «Թովմաս Մուր» կրթական ծրագրի բենչմարքինգ-հաշվետվություն
            ՀՖՍԿՊԻ-ի Որակի ապահովման գործընթացներում արտաքին շահակիցների ներգրավվածության արդյունավետության մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծություն (2020)
           ● Ներքին շահակիցների հետ հետադարձ կապի մեխանիզմի արդյունավետության գնահատում (2022-2023)
            Կարճաժամկետ պլանավորման եվ հաշվետվողականության մեխանիզմների արդյունավեության գնահատում (2022-2023)
           ● ՀՖԿՍՊԻ 2020-2021 ուսումնական տարվա ավարտական աշխատանքների կատարման որակի գնահատում (2021-2022)
             ՀՖԿՍՊԻ–ի բակալավրի մասնագիտության կրթական ծրագրերում իրականացված բենչմարքինգի արդյունավետության գնահատում (2021-2022)
           ● Թեստը՝ որպես ուսուցման արդյունքների ստուգման և գնահատման մեթոդ (2021-2022)
            Որակի ներքին ապահովման քաղաքականության համեմատական վերլուծություն (միջազգային բենչմարքինգ) (2021-2022)
           ● ՀՖԿՍՊԻ–ում իրականացվող պրակտիկայի ծրագրերի մշակման փորձի միջանկյալ ուսումնասիրություն (2021-2022)
           ● Դասընթացի արդյունահեն նկարագրի մշակման ներբուհական փորձի գնահատում (2020-2021)

Որակի ապահովման արտաքին գնահատում
           ● ՀՖԿՍՊԻ-ի «Լրագրություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրի ինքնագնահատում

Նորություններ

ՀՖԿՍՊԻ–ն՝ «Կրթություն և կարիերա EXPO- 2024» ցուցահանդեսում

April 12, 2024

Իր աշխատանքն ավարտեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անցկացվող «Կրթություն և կարիերա EXPO-…

ՀՖԿՍՊԻ–ում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ներկայացուցիչները

April 8, 2024

Այս անգամ սեմինարը նախատեսված էր Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի 3–րդ կուրսի ուսանողների համար, որոնք ծանոթացան…

Հայտարարություններ

2024-2025 ուստարվա ընդունելության տեղեր

April 15, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…