ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՖԿՍՊԻ ՌԾ մշտադիտարկման գնահատման, և վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգ
«ՀՖԿՍՊԻ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ