Ինստիտուտի ներքին իրավական ակտեր

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՖԿՍՊԻ ՌԾ մշտադիտարկման գնահատման, և վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգ
«ՀՖԿՍՊԻ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1 ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
ՀՖԿՍՊԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2017-2021) գործողությունների կատարման պլան-ժամանակացույց
Որակի ներքին ապահովման համակարգի ուղեցույց
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության ընթացակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Վարչական համակազմի աշխատանքի ընդունման և պայմանագրերի լուծման ընթացակարգ
Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
Կրթական ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Գիտահամակարգող խորհրդի ձևավորման և գործունեության կանոնակարգ
Մասնագիտական կրթական ծրագրի արտաքին գնահատման ընթացակարգ
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգ
Դասալսումների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման կանոնակարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ուսանողների ուսման վարձավճարների գանձման, սահմանված չափի պահպանման, փոփոխման, վերադարձման և վերահաշվարկի մասին կարգ (փոփոխություններ և լրացումներ՝ 27.08.2019 թվականի դրությամբ)
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացաարգ
Պրակտիկաների կազմակերպման կանոնակարգ