Կանոնադրություն
Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
Միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Հատուկ բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրություն
Հեռակա բաժնի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Գնումների և պլանավորման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրություն
ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ ՌԾ մշտադիտարկման գնահատման, և վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգ
«ՀՖԿՍՊԻ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1 ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
ՀՖԿՍՊԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2017-2021) գործողությունների կատարման պլան-ժամանակացույց
Որակի ներքին ապահովման համակարգի ուղեցույց
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության ընթացակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Վարչական համակազմի աշխատանքի ընդունման և պայմանագրերի լուծման ընթացակարգ
Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Կրթական ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Գիտահամակարգող խորհրդի ձևավորման և գործունեության կանոնակարգ
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Մասնագիտական կրթական ծրագրի արտաքին գնահատման ընթացակարգ
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգ
Դասալսումների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման կանոնակարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ուսանողների ուսման վարձավճարների գանձման, սահմանված չափի պահպանման, փոփոխման, վերադարձման և վերահաշվարկի մասին կարգ (փոփոխություններ և լրացումներ՝ 27.08.2019 թվականի դրությամբ)
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացաարգ
Պրակտիկաների կազմակերպման կանոնակարգ

[:en]

Կանոնադրություն
Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
Միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Հատուկ բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրություն
Հեռակա բաժնի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Գնումների և պլանավորման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրություն
ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ ՌԾ մշտադիտարկման գնահատման, և վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգ
«ՀՖԿՍՊԻ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1 ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
ՀՖԿՍՊԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2017-2021) գործողությունների կատարման պլան-ժամանակացույց
Որակի ներքին ապահովման համակարգի ուղեցույց
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության ընթացակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Վարչական համակազմի աշխատանքի ընդունման և պայմանագրերի լուծման ընթացակարգ
Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Կրթական ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Գիտահամակարգող խորհրդի ձևավորման և գործունեության կանոնակարգ
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Մասնագիտական կրթական ծրագրի արտաքին գնահատման ընթացակարգ
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգ
Դասալսումների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման կանոնակարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ուսանողների ուսման վարձավճարների գանձման, սահմանված չափի պահպանման, փոփոխման, վերադարձման և վերահաշվարկի մասին կարգ (փոփոխություններ և լրացումներ՝ 27.08.2019 թվականի դրությամբ)
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացաարգ
Պրակտիկաների կազմակերպման կանոնակարգ