Baccalaureate

Բակալավրիական կրթությունը իրականացվում է ՖԿՀՊ ինստիտուտի երկու ֆակուլտետներում` Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների և Սպորտային մանկավարժության և կառավարման:

Կազմված Բակալավրիական ծրագրերի ուսումնական տարեկան օպերատիվ պլանները ենթարկվում են հաստատված նորմատիվային բազային և առարկաները արտացոլված են համապատասխան կրեդիտներով:

Համաձայն կառավարության որոշման, դրանք նախատեսում են 60 կրեդիտ մեկ ուսումնական տարվա համար:

Կրթության նոր որակ ապահովելու նպատակով ինստիտուտում ստեղծվել է ուսանողների գիտելիքների գնահատման նոր ընդգրկուն համակարգ, որը հիմնված է վեց գործոնների վրա`

  • հաճախումներ
  • երկու միջանկյալ քննություն
  • ամփոփիչ քննություն (ստուգարք)

  • ակտիվություն սեմինար
  • գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ
  • ուսանողի անհատական արտալսարանային աշխատանք

Բակալավրիական կրթություն ստանալու համար պետք է հավաքել 240 ակադեմիական կրեդիտ:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար պարտադիր նախապայման է 60 ակադեմիական կրեդիտը:

Բակալավիրական կրթություն ստանալու համար դիմորդը կարող է ընտրել առաջարկվող հինգ ուղղություններից որևէ մեկը: