Փաստաթղթեր

Կանոնադրություն / վկայական Ռազմավարական ծրագիր Կանոնակարգեր Քաղաքականություններ / ընթացակարգեր Հաշվետվություններ Պայմանագրեր / հուշագրեր Կանոնադրություն / վկայական ● ՀՖԿՍՊԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ● ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ● ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ Ռազմավարական ծրագիր Կանոնակարգեր ● ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ● ԱՏՍՏԿ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՈՆԱԿԱՐԳ ● ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ● ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ ● ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ● ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ● ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ [...]

Հոգաբարձուների խորհուրդ

ՀԽ մասին ՀԽ նախագահ ՀԽ աշխատակարգ ՀԽ արձանագրություններ ՀԽ որոշումներ ● «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ինստիտուտի կոլեգիալ կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմին է, որն իրականացնում է օրենքով, ինստիտուտի կանոնադրությամբ նախատեսված և հիմնադրամի մյուս մարմիններին օրենքով չվերապահված այլ լիազորություններ: Խորհրդի իրավասություններից են մասնավորապես՝           ● [...]

Մեր մասին

Պատմություն Առաքելություն, տեսլական Ռեկտոր ● «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամը (կրճատ՝ ՀՖԿՍՊԻ, նախկին անվանումը՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ) հիմնադրվել է 1945 թ. հուլիսի 21-ին Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդի որոշմամբ։ ● Հիմնադրման պահին ՀՖԿՍՊԻ–ն ունեցել է 114 ուսանող, 13 ամբիոն, 26 դասախոս: 1948 թ. առաջին 42 շրջանավարտները ստացել են ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի [...]

Ռեկտորատ

Ռեկտորատի մասին Ռեկտորատի արձանագրություններ Ռեկտորատի որոշումներ ● «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իրեն ընձեռված լիազորությունների սահմաններում և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում քննարկում է ինստիտուտի գործունեությանը վերաբերող հարցեր և կայացնում համապատասխան որոշումներ: Ռեկտորատի լիազորություններից են մասնավորապես՝           ● ինչպես պլանավորված, այնպես [...]

Կառուցվածք

Հ Ո Գ Ա Բ Ա Ր Ձ ՈՒ Ն Ե Ր Ի Խ Ո Ր Հ ՈՒ Ր Դ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՌԵԿՏՈՐ ՌԵԿՏՈՐԱՏ Ֆինանսավարչական գծով պրոռեկտոր Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Բակալավրիատի բաժին Ուսումնական գործընթացի կառավարման բաժին Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժին Գիտահամակարգող բաժին Նախապատրաստական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժին ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ գիտահետազոտական կենտրոն Կրթության էլեկտրոնային կառավարման [...]