No Image Available

Հոգեբանության գիտահետազոտական մեթոդները սպորտում

 Հեղինակ: Բաբայան Հ․Ա․, Ստեփանյան Ա․Գ․, Գեղամյան Վ․Ղ․, Սոֆյան Թ․Շ․  Տարեթիվ: 2016  ISBN: 978-9939-0-1882-9  Բեռնել