Ընդունելության ներբուհական քննությունների վերջին օրվա արդյունքները: