Հեռակա բակալավրիատ ՄՄ 2-րդ կիսամյակի վերահանձնման գրաֆիկ