2020-2021 Ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում առկա ուսուցման ձևի բակալավրի կրթական ծրագրով 2-րդ,3-րդ,4-րդ կուրսերում և մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման մասին։