2023-2024 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգում Ձյուդո, Ֆիթնես, Աթլետիկա, Հեծանվասպորտ, Փրկարարական գործ մասնագիտությունների ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքները։