ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կողմից հայտարարված «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2023» մրցույթի շրջանակներում ֆինանսավորման է երաշխավորվել բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի ասպիրանտ Գայանե Լալայանի «Մրցակցային պայմաններում մարզիկների որոշումների ընդունման ֆունկցիոնալ մոդելի հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները» թեման (գիտական ղեկավար` կ.գ.թ., դոցենտ Լուսինե Ստեփանյան):