Հուլիսի 7–ի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության, ինչպես նաև կինեզիոլոգիա, ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա մասնագիտությունների ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։