Հաստատվել են 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության ներբուհական քննությունների անցկացման վայրերը և ժամանակացույցը։