Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում 2008 թվականից գործում է մագիստրատուրա, ուր իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցում

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի հիման վրա վճարովի հիմունքներով:

 

Մասնագիտություններ
 1. Մասնագիտական մանկավարժություն
  • Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և տեխնոլոգիաներ
  • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզում
  • Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
 2. Սպորտ
  • Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
  • Ադապտիվ սպորտ
 3. Լրագրություն
  • Մարզական լրագրություն
 4. Հոգեբանություն
  • Սպորտի հոգեբանություն
 5. Կառավարում
  • Սպորտի մենեջմենտ
 6. Շուկայագիտություն (մարկետինգ)
  • Սպորտի մարկետինգ
Մագիստրատուրան ավարտելուց հետո ուսանողներին շնորհվում է համապատասխան որակավորման աստիճանները`
 1. Մանկավարժության մագիստրոս
 2. Հոգեբանության մագիստրոս
 3. Սպորտի մագիստրոս
 4. Կառավարման մագիստրոս
 5. Լրագրության մագիստրոս
 6. Կառավարման մագիստրոս
Մագիստրատուրան ավարտելուց հետո մագիստրոսները իրավունք ունեն աշխատելու`
 • բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և մարզական քոլեջներում որպես դասախոս,
 • կրթության համակարգում և մարզական կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոններում,
 • ազգային հավաքական թիմերի (ընտրած մարզաձևի) մարզիչ, ավագ մարզիչ,
 • հանրապետության հավաքական թիմերի համալիր գիտական խմբերի ղեկավար, գիտական աշխատող,
 • շարժողական ռեաբիլիտացիայի մեթոդիստ,
 • առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրայի մեթոդիստ,
 • հաշմանդամային սպորտի մեթոդիստ,
 • զանգվածային լրատվության մարմիններում թղթակից, ստեղծագործական աշխատող, մեկնաբան, խմբագիր, բաժնի վարիչ,
 • սպորտի նախարարությունում, Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեում, մարզական կազմակերպություններում, մարզական ֆեդերացիաներում և ակումբներում որպես լրատվության պատասխանատու:
Մագիստրատուրայի ընդունելությունը իրականացվում է երկու փուլերով.

Առաջին և երկրորդ փուլերի ընդունելության ժամկետները հաստատվում է յուրաքանչյուր տարի։

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ուսման վարձի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի),առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի:

Առաջին փուլում անցկացվում է հարցազրույց, որտեղ հնարավորություն և իրավունք ունեն դիմելու տվյալ տարվա շրջանավարտները` անվճար հիմունքներով:

Երկրորդ փուլում անցկացվում է քննություն, որտեղ կարող են դիմել նախորդ տարիների շրջանավարտները, այլ բուհերի շրջանավարտները, ինչպես նաև բանակից զորացրվածները (վճարովի հիմունքներով):

 1. Դիմում ռեկտորի անունով, նշելով մասնագիտությունը և մագիստրոսական կրթական ուղղությունը,
 2. Անձնագիրը և դրա պատճենը,
 3. Զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում),
 4. Բարձրագույն կրթության դիպլոմը և հավելվածը,
 5. 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 6. Ինքնակենսագրությունը,
 7. Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակը (դրանց առկայության դեպքում),
 8. Ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 3000 դրամի վճարի անդորրագիրը: