«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ գործող ուսումնամեթոդական, գիտական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական, գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է:

Խորհրդի լիազորություններից են մասնավորապես՝
          ● կանոնակարգի հաստատումը.
          ● ռեկտորի ներկայացմամբ` հոգաբարձուների խորհուրդ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելը,
          ● կրթական ծրագրերի քննարկում և հաստատումը՝ ըստ մասնագիտությունների, վարձավճարների չափերի սահմանումը,
          ● ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ընտրությունների ընթացակարգերի հաստատումը,
          ● գիտական կոչումների շնորհումը, ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորների թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքների հաստատումը։

Գիտական Խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է և բաղկացած է 34 անդամներից։
Աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՖԿՍՊԻ գիտական խորհրդի աշխատակարգով։

07.05.2024 թ․, Որոշում 71-Լ Ավարտական աշխատանքի ընթացիկ գնահատման, վերահանձնման տեղեկագրի ձևը հաստատելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 69-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Հասարակական եւ հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 68-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Ա․ Լալայանի անվան Սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 67-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ՖԴՏ և մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 66-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ՖԴՏ և մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 65-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ՖԴՏ և մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 64-Ա բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 63-Ա բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 62-Ա բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 61-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Ա․ Լալայանի անվան Սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 60-Ա բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 59-Ա բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 58-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ՖԴՏ և մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 57-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ՖԴՏ և մեթոդիկայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի պրոֆեսոր ընտրվելու մասին

29.04.2024 թ․, Որոշում 56-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Ա․ Լալայանի անվան Սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր ընտրվելու մասին

16.04.2024 թ․, Որոշում 53-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Առողջարարական տեխնոլոգիաների, սպորտային տուրիզմի և կառավարման ֆակուլտետի դեկան ընտրվելու մասին

16.04.2024 թ․, Որոշում 52-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի «Սպորտի կառավարում» վերտառությամբ ուսումնական ձեռնարկի մասին

16.04.2024 թ․, Որոշում 51-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի բակալավրի կրթական ծրագրով 2024-2025 թթ ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների նորմերի և գնահատման չափորոշիչների մասին

08.04.2024 թ․, Որոշում 50-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Սպորտի կառավարման և մարզական լրագրության ամբիոնի վարիչ ընտրվելու մասին

08.04.2024 թ․, Որոշում 49-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի դեկան ընտրվելու մասին

08.04.2024 թ․, Որոշում 48-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի հայցորդ Խանում Խաչատրյանի թեկնածուական ատենախոսության մասին

08.04.2024 թ․, Որոշում 47-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի «Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ» վերտառությամբ 2024 թ-ի համար N 1 (11) պարբերականի մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 46-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ըմբշամարտի եվ արեվելյան մարզաձեվերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 45-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ֆուտբոլի ամբիոնի պրոֆեսոր ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 44-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 43-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 42-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 41-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 40-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ցիկլիկ մարզաձեվերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 39-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ցիկլիկ մարզաձեվերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 38-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի մարզախաղերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 37-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի մարզախաղերի ամբիոնի պրոֆեսոր ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 36-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ցիկլիկ մարզաձեվերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

04.03.2024 թ․, Որոշում 35-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ըմբշամարտի եվ արեվելյան մարզաձեվերի ամբիոնի դոցենտ ընտրվելու մասին

01.03.2024 թ․, Որոշում 32-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում շնորհելու մասին

01.03.2024 թ․, Որոշում 30-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 119-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

01.03.2024 թ․, Որոշում 31-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակների առաջադրված 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվա բարձր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների ցանկը հաստատելու մասին

01.03.2024 թ․, Որոշում 33-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի վարիչ ընտրվելու մասին

01.03.2024 թ․, Որոշում 34-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի դասախոս Արփինե Մուրադյանին Մանկավարժության դոցենտի կոչում շնորհելու մասին

19.01.2024 թ․, Որոշում 25-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Ա․ Լալայանի անվան Սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ընտրվելու մասին

16.10.2023 թ․, Որոշում 6-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի Սպորտի կառավարման և մարզական լրագրության ամբիոնի դասախոս Ռուդիկ Մարտիրոսյանին ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

16.10.2023 թ․, Որոշում 3-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի ասպիրանտ Գայանե Լալայանի «Մրցակցային պայմաններում մարզիկների որոշումների ընդունման ֆունկցիոնալ մոդելի հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները» թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատելու, ղեկավար նշանակելու և ԵՊՀ միջնորդություն ներկայացնելու մասին

16.10.2023 թ․, Որոշում 2-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամում «Երիտասարդությանը զինվորական ծառայության նախապատրաստելու հիմունքները» վերառությամբ մենագրության հաստատման և տպագրության երաշխավորության մասին

06.07.2023 թ․, Որոշում 61-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի 23.01.2023 թ–ի 27-Լ որոշման հավելվածը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին

06.07.2023 թ․, Որոշում 60-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի 30.03.2023 թ–ի 44-Լ և  21.03.2023 թ–ի 52-Լ, 53-Լ որոշումները չեղյալ ճանաչելու մասին

21.04.2023 թ․, Որոշում 53-Լ ՀՖԿՍՊԻ դասընթացների կազմակերպման հոսքերը հաստատելու մասին

21.04.2023 թ․, Որոշում 52-Լ ՀՖԿՍՊԻ 2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրիատի, մագիստրատուրայի առկա, հեռակա եվ հետբուհական ուսումնական պլանների հաստատման մասին

21.04.2023 թ․, Որոշում 49-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի «Ներքին աուդիտի բաժնի կանոնակարգ»-ը հաստատելու մասին

21.04.2023 թ․, Որոշում 48-Լ ՀՖԿՍՊԻ հիմնադրամի «Մագիստրոսական թեզի գրախոսման, գնահատման եվ բողոքարկման ընթացակարգ»-ը հաստատելու մասին

30.03.2023 թ․, Որոշում 45-Լ Ուսման  վարձավճարները հաստատելու մասին

30.03.2023 թ․, Որոշում 44-Լ  ՀՖԿՍՊԻ դասերի տևողության փոփոխությունը հաստատելու մասին

30.03.2023 թ․, Որոշում 38-Լ  ՀՖԿՍՊԻ 2022–2023 թթ ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների նորմատիվների և գնահատման չափորոշիչների մասին

23.03.2023 թ․, Որոշում 34-Լ Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգը հաստատելու մասին

28.02.2023 թ․, Որոշում 30-Լ Հանրային կապերի և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականությունը հաստատելու մասին

28.02.2023 թ․, Որոշում 31-Լ Հանրային նշանակություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպման, հանրային կապերի ապահովման և իրազեկման աշխատանքների ուղեցույցը հաստատելու մասին

28.02.2023 թ․, Որոշում 33-Ա Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մասանորի Ֆուկուշիմային ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

30.09.2022 թ․, Որոշում 2-Լ ՀՖԿՍՊԻ բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի ասպիրանտ Լիլիթ Մկրտչյանի Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեման ԵՊՀ–ում հաստատելու և գիտական ղեկավար նշանակելու մասին

30.09.2022 թ․, Որոշում 4-Լ ՀՖԿՍՊԻ 2023-2024 թթ ուսումնական տարվա բակալավրիատի և անընդհատ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համար նախատեսվող ընդունելության տեղերի թիվը՝ ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

30.09.2022 թ․, Որոշում 5-Լ ՀՖԿՍՊԻ բակալավրիատի և անընդհատ ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ուսման վարձերի հաստատման մասին

22.09.2022 թ․, Որոշում 1-Լ ՀՖԿՍՊԻ Հասարակական եւ հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս Անահիտ Վլադիմիրի Բարսեղյանի  «Пособие по русскому языку для вузов. Познай мир с помощью русского языка» ուսումնական ձեռնարկի տպագրությունը հաստատելու մասին

31.08.2022 թ․, Որոշում 135-Լ ՀՖԿՍՊԻ 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցը հաստատելու մասին

31.08.2022 թ․, Որոշում 137-Ա ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին 

25.05.2022 թ․, Որոշում 111-Ա Ինստիտուտի շրջանավարտ Սլավիկ Միքայելյանին ՀՖԿՍՊԻ հիմնադիր ռեկտոր «Հայկ Փարսադանյանի անվան» 75 ամյակի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 110-Ա Տիգրան Մնացականյանին ՀՖԿՍՊԻ «Աղասի Չարչօղլյանի անվան» հուշամեդալով պարգևատրելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 118-L Կարիերայի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 117-L Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 116-L Ներքին անվտանգության բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 115-L Կրթության էլեկտրոնային կառավարման և վիճակագրության բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 114-L Ֆիզիկական վերականգման ամբիոնի դոցենտ բ .գ .թ Լիդիա Խաչատրյանի «Ֆիզիկական ռեաբիլիտացիան ներքին հիվանդությունների բուժման եւ կանխարգելման գործընթացում» խորագրով դասախոսությունների դասընթացի տպագրությունը հաստատելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 113-L Մարմնամարզության, սպորտային պարերի, գեղասահքի եւ շախմատի ամբիոնի դասախոս Երվանդ Գագիկի Դավթյանի «Շախմատի դասավանդման մեթոդաբանության հիմնահարցերը» խորագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

25.05.2022 թ․, Որոշում 112-L Մարզախաղերի ամբիոնի պրոֆեսոր Եղիշ Դավթյանի համահեղինակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Արման Դավթյանի «Անվասայլակներով բասկեբոլիստների պատրաստության առանձնահատկությունները» խորագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 102-L Բակալավրիատի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 105-L Հանրային և ինստիտուցիոնալ կապերի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 104-L Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 106-L Ուսումնական գործընթացների կառավարման բաժնի կանոնակարգը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 100-L «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի էկոլոգիա» ուսումնական ձեռնարկի տպագրությունը երաշխավորելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 101-L «Ֆիթնես մարզչի» դասընթացի ծրագիրը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 96-L «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումներ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 99-L «Ֆիզիկական դաստիարակության և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

29.04.2022 թ․, Որոշում 97-L «Ադապտիվ սպորտ» մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը հաստատելու մասին

15.04.2022 թ․, Որոշում 96-L 2021թվականի փետրվարի 01-ի թիվ 5-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

15.04.2022 թ․, Որոշում 96-L Հենակետային քոլեջի  ուսման վարձավճարները հաստատելու մասին

Նորություններ

Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է երևանյան կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին

May 15, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է One Run կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին։ Հանդիպման ընթացքում…

Կրթության շարունակականության ապահովումը՝ ՀՖԿՍՊԻ–ի ռազամավարական նպատակ

May 6, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանը և Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի տնօրեն Վահե Բաբայանը…

Հայտարարություններ

Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

May 24, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…

Մագիստրատուրայի ընդունելություն

May 23, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…