Օտարերկրյա դիմորդներ

Բակալավրիատ Մագիստրատուրա Ասպիրանտուրա Ընդունելության նորմատիվներ ● Մասնագիտություններ, ընդունելության քննություններ և վարձավճարներ Անհրաժեշտ փաստաթղթեր ● Դիմում ● Դիմում-Հարցաթերթիկ ● Անձնագրի պատճեն՝ թարգմանված և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը) ● Ծննդյան վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը) ● Կրթության վկայականի պատճեն՝ թարգմանությամբ և նոտարի կողմից հաստատված (բնօրինակը և պատճենը) ● Տեղեկանք ընդհանուր [...]

Լրացուցիչ շարունակական կրթություն

Մերսման և առողջարարական ֆիզկուլտուրա Ֆիթնես մարզչի վերապատրաստման դասընթաց ● Տևողություն՝ 5 ամիս, շաբաթական 3 օր ● Ուսման վարձ` 255 000 ՀՀ դրամ                           205 000 ՀՀ դրամ (ՀՖԿՍՊԻ ուսանողների համար) Անհրաժեշտ փաստաթղթեր ● Դիմում ● Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը) ● Լուսանկար [...]

Նախապատրաստական դասընթացներ

ՀՀ քաղաքացիներ Օտարերկրացիներ ● Տևողություն՝ հոկտեմբերից հունիս և հունվարից հունիս ● Ժամաքանակ՝ 256, շաբաթական 4 օր ● Ուսման վարձ յուրաքանչյուր առարկայի համար` 250 000 / 450 000 ՀՀ դրամ Անհրաժեշտ փաստաթղթեր ● Դիմում ● Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը) ● Լուսանկար (3 × 4 չափի) ● Պայմանագիր ● Վճարման անդորրագիր ● Կապ՝     [...]

Ասպիրանտուրա

Առկա Հեռակա ● Մասնագիտություններ`           ● ԺԳ.00.02 Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ֆիզիկական կուլտուրա)           ● ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն           ● Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ● Ուսման տևողություն` 3 տարի ● Ուսման վարձ` 600 000 ՀՀ դրամ [...]

Մագիստրատուրա

Առկա Հեռակա ● Մասնագիտություններ`           ● Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ           ● Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա           ● Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա           ● Ադապտիվ սպորտ           ● Լրագրություն       [...]

Բակալավրիատ

Առկա Հեռակա Ընդունելության նորմատիվներ ● Մասնագիտություններ, ընդունելության քննություններ և վարձավճարներ ● Հավասար միավորների դեպքում առավելություններ՝           ● Հանրակրթական դպրոցի մեդալակիր           ● «Մասնագիտություն» առարկայից բարձր միավոր           ● Մարզական բարձր նվաճումներ           ● Դպրոցի ավարտական քննություններից առավելագույն միջին գնահատական [...]