Գիտական հրատարակումներ

Նկարագրություն

2020 (1)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Խմբագրական հանձնախումբ

Գլխավոր խմբագիր`

 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Դ.Ս.Խիթարյան (էլ. հասցե` rector@sportedu.am),
 • кандидат педагогических наук, профессор(эл.адрес: rector@sportedu.am)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Աղանյան Գ.Վ.- մանկ․գիտ.թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՇՊՀ, Aghanyangevorg75mail.ru),
 • Աղաջանյան Մ․Գ․ – բժշկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, marina.aghajanyan@sportedu.am),
 • Բաբայան Հ Ա․ – հոգեբ. գիտ. թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Harutyun.Babayan@sportedu.am),
 • Բուլատովա Մ․ Մ․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ուկրաինա, ՈՒՖԿՍԱՀ, dr.bulatova@gmail.com),
 • Գեղամյան Վ․ Ղ․ – հոգեբ. գիտ. թեկ., դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, vardan-gegamyan@mail.ru),
 • Զոտովա Ֆ․Ռ․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ռուսաստան, ՊՖԿՍՏՊԱ, Zfr-nauka@mail.ru),
 • Թումանյան Հ․Գ․ – մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ԵՊՀ, armine.harutyunyan28@mail.ru),
 • Հակոբյան Ե․ Ս․ – մանկ․գիտ․ դոկ, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, elenahakobyan@rambler.ru),
 • Հակոբյան Ա․ Լ. – մանկ․ գիտ. թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, armen.hakobyan@sportedu.am),
 • Ձագանիա Գ․Գ․ – մանկ․գիտ․ դոկ․, պրոֆեսոր (Վրաստան,ՎՖԿՍՊՈՒՀ, jemal.dzagania@gmail.com ),
 • Ղազարյան Ֆ․Գ. – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, miqo_ghazaryan@mail.ru),
 • Տեր–Մարգարյան Ն․Գ․ – մանկ․գիտ. թեկ, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, nune.ter-margaryan@sportedu.am),
 • Չատինյան Ա․ Ա․ – մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, ashot.chatinyan@sportedu.am),
 • Սադովսկի Ե. Բ․ – մանկ․գիտ․դոկ, պրոֆեսոր (Լեհաստան, ՎՖԿՀ, rektorat@awf-bp.edu.pl ),
 • Սարգսյան Գ․Գ․ – մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Gagik.Sargsyan@sportedu.am),
 • Ստեփանյան Լ․ Ս․ – կենս. գիտ․թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, lusine.stepanyan@sportedu.am),
 • Սիմոնյան Ե.Վ. – լեզվաբան-խմբագիր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am),
 • Аганян В. Г. – к.п.н., доцент (Армения, ШГУ, Aghanyangevorg75mail.ru)
 • Агаджанян М. Г. – д.мед.наук,профессор (Армения, ГИФКСА, marina.aghajanyan@sportedu.am)
 • Бабаян А. А.- к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Harutyun.Babayan@sportedu.am)
 • Булатова М. М. – д.п.н., профессор (Украина, УНУФКС, dr.bulatova@gmail.com)
 • Гегамян В. К. – к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, vardan-gegamyan@mail.ru)
 • Зотова Ф.Р. – д.п.н., профессор (Россия, ПГАФКСиТ, Zfr-nauka@mail.ru)
 • Туманян Г. Г. – к.п.н., профессор (Армения, ЕГУ, armine.harutyunyan28@mail.ru)
 • Акопян Е. С. – д.п.н., про¬фессор (Армения, ГИФКСА, elenahakobyan@rambler.ru)
 • Акопян А. Л. – к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА)
 • Дзагания Г. Г. – д.п.н., профессор (Грузия, ГГУУФКС, jemal.dzagania@gmail.com)
 • Казарян Ф. Г. – д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, miqo_ghazaryan@mail.ru)
 • Тер-Маркарян Н. Г. – к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, nune.ter-margaryan@sportedu.am)
 • Чатинян А. А. – д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, ashot.chatinyan@sportedu.am)
 • Садовски Е. B. – д.п.н., профессор (Польша, ВУФК, rektorat@awf-bp.edu.pl)
 • Саркисян Г. Г. – к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Gagik.Sargsyan@sportedu.am)
 • Степанян Л. С. – к.б.н., доцент (Армения, ГИФКСА, lusine.stepanyan@sportedu.am)
 • Симонян Е. В. – редактор (Армения, ГИФКСА, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am)